جزئیات شرکت

کارفرما

درباره “جمشید ساریخانی”

  • هزینه پروژههزینه 300,000 ریال - 500,000 ریال

یک برگه رزومه به زبان انگلیسی هست و میخواهمک به زبان فارسی ترجمه شود.